LOGO

Coraz więcej pożarów traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych i lasów

Od wielu lat na przełomie zimy, przedwiośnia oraz wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów. Wpływ na rozprzestrzenianie się ognia ma mała wilgotność oraz wiatr. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.
Ponad 94% tego rodzaju pożarów powstaje z winy człowieka, nadal bowiem, od pokoleń, wśród wielu rolników panuje błędne przekonanie, że wypalanie pozostałości roślinnych  powoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.
Tylko od 1 do 27 marca br. strażacy wyjeżdżali do 46 012 pożarów traw, łąk i nieużytków, a także pożarów lasów powstałych właśnie wskutek wypalania traw (najwięcej na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego).
Dwa ostatnie weekendy wyraźnie pokazały jak duży jest to problem.
W dniach 16–18 marca br. powstało 11 574, a  23–25 marca br.  – 11 173 takich pożarów.
Niejednokrotnie w tego rodzaju pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Wg statystyk Państwowej Straży Pożarnej w tym roku śmierć poniosło już 7 osób.
8.03 w miejscowości Straszydle, woj. podkarpackie, zginął 86-letni mężczyzna.
17.03, w miejscowości Siekiernie, woj. świętokrzyskie, zginął 53-letni mężczyzna.
17.03 w miejscowości Chlewiska, woj. mazowieckie, na skutek odniesionych poparzeń zmarł 25-letni strażak OSP KSRG Pawłów.
23.03 w Olsztynie, woj. śląskie, podczas gaszenia pożaru traw, z powodu zawału serca zmarł 63-letni strażak OSP Biskupice
24.03 w miejscowości Sulejow, woj. świętokrzyskie zginął 54-letni mężczyzna
25.03 w miejscowości Kowali-Stępocinie, woj. mazowieckie, zginął 53-letni mężczyzna.
26.03 w miejscowości Wazów, woj. zachodniopomorskie, zginął 68-letni mężczyzna.

Pożary traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów, z uwagi na ich charakter
i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Od początku marca do gaszenia tych pożarów wyjeżdżało w sumie 24 014 zastępów Państwowej Straży Pożarnej (99 365 strażaków), 32 876 Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (178 844 strażaków) oraz 17 003 Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG (94 028 strażaków).

Wypalanie traw jest niebezpieczne, ale również zabronione polskim prawem. Określa to m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 Ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.);:
„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

(Źródło www.straz.gov.pl)